Υπάρχει μία κεντρική πτυχή στην ύπαρξη κάθε ατόμου, η οποία επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων: παράγοντες κοινωνικοοικονομικοί, βιοψυχολογικοί, ηθικονομικοί, θρησκευτικοί και πνευματικοί. Αυτή η πτυχή είναι η σεξουαλικότητα απαρτιζόμενη από το φύλο, τις έμφυλες ταυτότητες, το σεξουαλικό προσανατολισμό καθώς και την αναπαραγωγή και ευχαρίστηση.

Ως προς την κοινωνική της διάσταση είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι αποτελεί κοινωνική κατασκευή υπό την έννοια ότι τόσο διαπολιτισμικά όσο και ιστορικά αποδίδεται διαφορετικό νόημα στις σχέσης τις επιθυμίες και τις απολαύσεις του ανθρωπίνου είδους ανάλογα με τη χρονική περίοδο και την κοινωνία που εξετάζεται.

Μιλώντας επίσης για σεξουαλικότητα ίσως έρχεται στο νου το να είναι κάποι@ σεξουαλικά ενεργ@ και να επιλέγει συντρόφους προς ασφαλείς εμπειρίες. Εξίσου σημαντικά είναι και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα του ατόμου δηλαδή η ελευθερία στον αυτοπροσδιορισμό και τον προσανατολισμό, η ιδιωτικότητα και η ακεραιότητα, εάν κάποι@ θα παντρευτεί και θα τεκνοποιήσει αλλά και θέματα όπως η ταυτότητα και η έκφραση φύλου, η πρόσβαση σε υπηρεσίες χωρίς το άτομο να υφίσταται διακρίσεις, βία ή εκμετάλλευση.